بسم الله الرحمن الرحیم

به ياري خداوند، همايش سلامت در پرتو قرآن با سخنرانيها ، ارائه ها و برنامه هاي پيش بيني شده در روز پنجشنبه 22 آبانماه به پايان رسيد. بدين ترتيب كوششها و مشاركت هاي شما براي ساماندهي يك حركت علمي - معنوي ، در قالب يك كارگروهي به ثمر نشست و تجربه ما براي خلق فكري جديد مبتني بر قرآن جمع بندي شد. در اين برنامه، ستاد همايش نهايت سعي خود را مبذول داشت تا كاري در شأن قران به انجام رساند و اكنون خوشوقتيم كه در پرتو اراده هاي شما چنين امري امكانپذير شد. همايش سلامت در پرتو قران در سال 93 از نظر اجرايي پايان يافت، اما فكر كار در حوزه قران نه اكنون و اينجا، بلكه در گستره تاريخ همچنان پا برجاست. ما اين اتفاق را يك زمينه آغازين براي كار بر قران كريم تلقي كرده و در تلاشيم تا نشست هاي جديدي را ساماندهي كنيم . در پايان از همۀ استادان و پژوهشگراني كه ما را در سطوح مختلف از كميتۀ علمي تا هيات رئيسه جلسات، از سخنراني ها تا تهيۀ پوستر و مجموعۀ عوامل ستادي در دانشكده و مؤسسه روانشناسي ما را ياري كردند ،صميمانه سپاسگزارم.
ازخداوند متعال موفقيت روزافزون شما را آرزومندم.

دكتر هادی بهرامی احسان
دبیر همایش سلامت در پرتو قرآن كریم و رئیس دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی
آبانماه 1393